Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: GDesigns (BE0883.850.241), handelende als freelance Webdesigner en Grafisch Vormgever
Opdrachtgever: Het bedrijf of de particulier aan wie door de opdrachtnemer advies en of diensten verleend wordt.
Adres: De locatie van waaruit de diensten door de opdrachtnemer worden uitgeoefend: Kattestraat 48 – 2220 Heist op den Berg België.

De opdrachtnemer geeft advies en voert de diensten uit van op het opgegeven adres, tenzij onderling anders afgesproken.
Van elke wijziging van het adres wordt de opdrachtgever per direct op de hoogte gesteld.

Voor aanvang van de overeenkomst deelt de opdrachtnemer de opdrachtgever schriftelijk mede welke tarieven er gelden.
Deze tarieven zijn inclusief alle wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
De opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien, en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst.
De opdrachtnemer beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

De opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen, ontwerpen, websites, en of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken tot en met het te betalen factuur voor de diensten werd voldaan op onze rekening.

Elke bestelling of betaling betekent automatisch aanvaarding door de opdrachtgever van de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer.

Betaling aan de opdrachtnemer dient contant of door overschrijving plaats te vinden.
De opdrachtgever ontvangt een factuur voor de geleverde en of geplande diensten.
Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.
Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van € 25 als schade beding).
Indien de factuur zestig dagen na datering niet is voldaan, is de opdrachtnemer gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van het verschuldigde bedrag wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Onuitvoerbaarheid van de opdracht(en)
De opdrachtnemer heeft het recht om overeengekomen adviezen en of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
De opdrachtnemer kan, indien er overmacht plaatsvindt en de uitvoering van het advies of de werken binnen de afgesproken termijn in gevaar komt – de werken of een deel ervan uitbesteden aan een derde partij.
Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen.
Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Het advies en of de geleverde diensten van de opdrachtnemer zijn naar hun aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen.
De opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de opdrachtgever van door de opdrachtnemer verstrekte adviezen en diensten en, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de opdrachtnemer.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de opdrachtnemer verzekerd is.
Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en of door de opdrachtgever verzwegen aspect.

De opdrachtnemer is vrij om in het kader van promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de door hem geleverde producten of diensten, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
Hierbij behoudt de opdrachtnemer zich eveneens het recht om op elke door hem geleverde of door hem van onderhoud voorziene website(s) een bescheiden creditvermelding met hyperlink naar de website van de opdrachtnemer te plaatsen in de voettekst (footer).

In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Heist op den Berg bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.